Π.Ε.Ι.

« Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (Π.Ε.Ι.) » (Σύμφωνα με το Π.Δ. 74-2008)

 

 

Είναι αυτό το οποίο πιστοποιεί ότι ο συγκεκριμένος οδηγός έχει την απαιτούμενη αρχική επιμόρφωση ή περιοδική κατάρτιση, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο διάταγμα αυτό και επομένως επιτρέπεται να οδηγεί συγκεκριμένης ή συγκεκριμένων κατηγοριών ή υποκατηγοριών οδικά οχήματα μεταφοράς επιβατών ή εμπορευμάτων, εφόσον κατέχει και ισχύουσα άδεια οδήγησης της συγκεκριμένης ή των συγκεκριμένων κατηγοριών ή υποκατηγοριών.
Τα Π.Ε.Ι. διακρίνονται σε Π.Ε.Ι. μεταφοράς επιβατών και σε Π.Ε.Ι. μεταφοράς εμπορευμάτων.

Τα Π.Ε.Ι. μεταφοράς επιβατών αναφέρονται στις υποκατηγορίες και κατηγορίες οχημάτων Δ1, Δ1+Ε, Δ, Δ+Ε (πλέον D1, D1E, D, DE) όπως αυτές ορίζονται στο Π.Δ. υπ’ αριθμ. 19/1995 «Προσαρμογή της νομοθεσίας προς την οδηγία 91/439/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 29ης Ιουλίου 1991, για την άδεια οδήγησης» (ΦΕΚ Α΄ 15/31.1.1995), όπως ισχύει.

Τα Π.Ε.Ι. μεταφοράς εμπορευμάτων αναφέρονται στις υποκατηγορίες και κατηγορίες οχημάτων Γ1, Γ1+Ε, Γ, Γ+Ε, (πλέον C1, C1E, C, CE) όπως αυτές ορίζονται στο Π.Δ. υπ’ αριθμ. 19/1995 «Προσαρμογή της νομοθεσίας προς την οδηγία 91/439/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 29ης Ιουλίου 1991, για την άδεια οδήγησης» (ΦΕΚ Α΄ 15/31.1.1995), όπως ισχύει.

Προκειμένου ο συγκεκριμένος οδηγός να αποδείξει ότι είναι κάτοχος Π.Ε.Ι., απαιτείται να κατέχει ισχύον Δελτίο Επιμόρφωσης Οδηγού, το οποίο να είναι σύμφωνο με το Παράρτημα ΙΙ του διατάγματος αυτού ή, επί του εντύπου της άδειας οδήγησης και δίπλα σε μια ή περισσότερες εκ των υποκατηγοριών ή κατηγοριών Γ1, Δ1, Γ1+Ε, Δ1+Ε, Γ, Δ, Γ+Ε, Δ+Ε, (πλέον C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D και DE) τις οποίες κατέχει, να είναι καταχωρημένος ο κοινοτικός κωδικός αριθμός «95».
Εξαιρείται η περίπτωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του διατάγματος αυτού.

Υποχρέωση & εξαιρέσεις:

Ποιοι υποχρεούνται να αποκτήσουν Π.Ε.Ι. αρχικής επιμόρφωσης (με εξέταση)

1. Όλοι οι οδηγοί που θα αποκτήσουν Δ1, Δ1+Ε, Δ, Δ+Ε (πλέον D1, D1E, D, DE) από 10/9/2008 και μετά.
2. Όλοι οι οδηγοί που θα αποκτήσουν Γ1, Γ1+Ε, Γ, Γ+Ε (πλέον C1, C1E, C, CE) από 10/9/2009 και μετά.

Ποιοι οδηγοί εξαιρούνται από το να αποκτήσουν Π.Ε.Ι.

1. Οχημάτων των οποίων η ταχύτητα δεν υπερβαίνει τα 45 km/h
2. Οχημάτων τα οποία ανήκουν στις ένοπλες δυνάμεις και τα σώματα ασφαλείας καθώς και τα οχήματα που χρησιμοποιούνται απ’ αυτές τις υπηρεσίες
με οποιοδήποτε καθεστώς
3. Οχημάτων τα οποία εξυπηρετούν τις ανάγκες πολιτικής άμυνας της χώρας ή της Π.Σ.Ε.Α.
4. Οχημάτων τα οποία υποβάλλονται σε δοκιμές για λόγους τεχνικής βελτίωσης κλπ (δεν έχουν τεθεί σε κυκλοφορία)
5. Οχημάτων τα οποία χρησιμοποιούνται σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης ή για εργασίες διάσωσης
6. Οχημάτων τα οποία χρησιμοποιούνται για μαθήματα οδήγησης (εκπαιδευτικά σχολής οδηγών)
7. Οχημάτων τα οποία χρησιμοποιούνται για ιδιωτικούς σκοπούς οι οποίοι δεν θεωρούνται εμπορικές μεταφορές επιβατών η εμπορευμάτων
(Κοιν. Οργανισμοί – ιδρύματα, σχολεία, ξενοδοχεία, αεροπορικές επιχ., βιομηχανικές επιχ., κινηματογραφικές επιχ., παιδικοί σταθμοί, ΟΤΑ, ΝΠ Δήμων
& Κοινοτήτων, Ν.Π.Δ.Δ., σύλλογοι Α.Μ.Ε.Α., εκκλησιαστικές μονές)
8. Οχημάτων τα οποία μεταφέρουν υλικά η εξοπλισμό ο οποίος πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για την άσκηση του επαγγέλματος του οδηγού τους, υπό την προϋπόθεση ότι, η οδήγηση των οχημάτων αυτών δεν αποτελεί την κύρια δραστηριότητα του οδηγού.

Οδηγοί που απαλλάσσονται για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα να κατέχουν Π.Ε.Ι.

1. Οι οδηγοί που κατέχουν άδεια Δ1, Δ1+Ε, Δ, Δ+Ε η ποια χορηγήθηκε μέχρι και 9/9/2008
Η απαλλαγή αυτή ισχύει μέχρι και 9/9/2013
2. Οι οδηγοί που κατέχουν άδεια Γ1, Γ1+Ε, Γ, Γ+Ε η ποια χορηγήθηκε μέχρι και 9/9/2009
Η απαλλαγή αυτή ισχύει μέχρι και 9/9/2014

Μετά τις ημερομηνίες αυτές οι κάτοχοι των παραπάνω αδειών οδήγησης υποχρεούνται να κατέχουν και Π.Ε.Ι. μεταφοράς επιβατών / εμπορευμάτων αφού παρακολουθήσουν πρόγραμμα περιοδικής κατάρτισης (χωρίς εξετάσεις) διάρκειας 35 διδακτικών ωρών.
Την ίδια υποχρέωση του προγράμματος περιοδικής κατάρτισης έχουν και οι οδηγοί που απέκτησαν Π.Ε.Ι. μεταφοράς επιβατών / εμπορευμάτων αρχικής επιμόρφωσης για την ανανέωση του με την συμπλήρωση πενταετίας.

 

Scroll to Top